Services

Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Tín Phú hoạt động chính yếu trong lĩnh vực mua bán hóa chất, cao su, nhựa, nguyên liệu phụ gia ngành nhựa và cao su. Ngoài ra, Công Ty chúng tôi còn nhận làm đại lý/ phấn phối tất cả các mặt hàng hóa chất.

 

Calcium Carbonate:

 

Calcium Carbonat TC 1015

Calcium Carbonat Omyacard 5T with Acid Coating

Calcium Carbonat Omyacard 5T HO

Natural Rubber:

 

SVR 5

SVR 3L

Lubricants:

 

Stearic Acid Rubber Grade “Bead Form” 

 

Stearic Acid Palmac P-1600 Bead

Stearic Acid Sinar Fag Bead Form

PEG 4000

PE Wax AC 316

PE Wax AC 6A

PE Wax 600F

PE Wax 500F

PE Wax 400F

PE Wax 200F

Stabilizers:

 

SAK SF07 NK

SAK SF08 NK

ADK Stabilizer AC 210EX

Mark 1984E

MT 9001

Antioxidants:

 

Antioxidant TMQ

Antioxidant SPP

Antioxidant Santol D

Antioxidant BHT

Antioxidant RD

Blowing Agents:       

K5

Unicell D600

Unicell G

AC 3000F

PVC Powder:

 

PVC SG 660

PVC PM 66R

PVC Paste Resin 170G

PVC Paste Resin 010F

PVC Nhão KL-31

PVC 75HC

PVC VN K58

Synthetic Rubber:

 

Synthetic Rubber SBR 1502 

Synthetic Rubber KNB 35L

 

Synthetic Rubber 1712

Additives:

                                                                                            ZNO 99.7%

ZNO 99.8%

HIBLACK 30L

HIBLACK 40L

Carbon Black N330 (OCI)

Carbon Black N330 (Birla)

Carbon Black N330 (Cabot)

Carbon Black N660

Carbon Black Raven P5

Silika 955

Tokusil (USG)

Epoxidized Soyabean Oil B22

Epoxidized Soyabean Oil 132X

Paraffin KF 70

Paraffin LP 70

Paraffin CP 152 (Thailand)

Paraffin 52 (Cereclor)

Paraffin 52 (India)

DOP

Tribasic lead sulphate

Lead stearate

Bibasic lead stearate

Barium stearate

Calcium stearate

Zinc stearate

ZnCo3

Sulphur

DCP

Impact Modifier MB 838A

Processing Aid PA 910

Polyethylene Resin:

 

CPE 135

EVA 8038

EVA 7350

Pigments:           

 

Titan KA 100

Titan R 902

Titan R 103

Titan 104

Titan CR 828

Titan CR 834

Nikkaflour KB

Nikkaflor SB Conc

Màu xanh dương 179

Màu vàng 125

Màu vàng 10GA

Màu vàng GEX

Màu vàng 5GEX

Màu đỏ RF EX

Màu đỏ RS 152

Màu đỏ Cconc-D

Màu đỏ 6B233S

Màu đỏ 233

Màu đỏ 134

Màu lục SG 721

Màu xanh 5380 E

53.1

 

Accelerator:

 

Accelerator TT

Accelerator TMTD

Accelerator DPG

Accelerator M (G)

Accelerator DM

Accelerator EZ

Accelerator TS

Accelerator DR